top of page

Mentalitet

Alla Cane Corso som används till avel i Sverige skall genomgå ett BPH vilket är ett sätt att beskriva din hunds personlighet. Hunden kommer under det cirka timmeslånga tillfället få sin egen personlighet beskriven. Det är alltså inget prov utan en dokumentation av dess personlighet. Att låta sin hund genomgå ett BPH, den skall vid beskrivningstillfället vara minst 12 månader gammal, är både väldigt roligt och givande. Kanske ser du din hund med nya ögon efteråt? Hur som helst vill vi att alla valpar sålda av oss skall göra BPH.

 

En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.

Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra – men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande. Som uppfödare måste man ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt.

Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt ”ja” på frågan om den tik man har tänkt avla på faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret ”nej” spelar det knappast någon roll hur fina meriter hon har i övrigt, hon passar förmodligen inte i avelsarbetet.

Uppfödaren ett stort ansvar att informera valpköpare om rasens typiska karaktärsdrag. Är det en hund som är lämplig för nybörjare? Vaktar den? Jagar den? Är aktivitetsbehovet mycket stort? Ska valpköparen lyckas väl med sin hund är det bra om han/hon kan träna den på det sätt som har bästa förutsättningar att lyckas. Uppfödaren bör också kunna avråda från det valpköp där valpköparens förväntningar inte matchar de egenskaper och det temperament som hundar av rasen vanligtvis uppvisar.

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)  är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

 

Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.

Momenten i BPH utförs likadant för alla hundar. Beskrivningen är standardiserad, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra raser och hundar samt kunna göra utvärderingar. Följande moment ingår i BPH:

 

1. Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

 

2. Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

 

3. Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

 

4. Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

 

5. Skrammel

En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

 

6. Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

 

7. Underlag

Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.

 

8. Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott, om det väcker positiv förväntan eller kanske osäkerhet.

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.

SAMMANSTÄLLNING AV BPH-RESULTAT FÖR CANE CORSO

Redigerad verison av dokumentet!

 

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING

När beskrivningen är genomförd informerar beskrivaren hundägaren/föraren om hur hunden har agerat under de olika momenten och gör en sammanfattande beskrivning. Den är beskrivarens subjektiva uppfattning men forskning har visat att den många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av en hunds känslor och personlighet.

Den ”Sammanfattande beskrivningen” anger om hunden är: Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, och om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden i hög grad uppfyller definitionen. Beskrivaren sätter ett kryss i den ruta som upplevs bäst överensstämma med hunden under beskrivningen.

 

SKK AVELSDATA

I e-tjänsten SKK Avelsdata, www.skk.se, finns resultaten från BPH (utom stapeldiagrammen som endast finns i detta dokument) för svenskfödda hundar redovisade på såväl populations- som individnivå. Här återfinns spindeldiagram, medelvärden, sammanfattande beskrivning m m. Tjänsten SKK Avelsdata är kostnadsfri.

BPH-ÖVERSIKT CANE CORSO

BPH-översikten redovisar antalet Cane Corso som fötts under ett år och hur många av dessa (svenskfödda) som har genomförd BPH och om de deltagit med eller utan skottmomentet, om de har avbrutit beskrivningen osv. Observera att sammanställningen är fördelad per födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningen förändras så snart någon ny hund har beskrivits.

Av de Cane Corso som fötts under perioden 2007-2015 har knappt 9.5 % deltagit på BPH. Utöver de svenskfödda har även 27 importerade hundar deltagit

på BPH.

 

Sammanställningen i tabellen visar att sammanlagt totalt 7 st svenskfödda Cane Corso avstår skottmomentet. En av dessa är anmäld till BPH utan skott ("Utan skott”), för de sex resterande har föraren under banans gång valt att avstå skottmomentet (”Ägaren avstår skott”).

Cirka 4.5 % av svenskfödda cane corso fullföljer inte beskrivningen. Siffran är något högre än för samtliga BPH-beskrivna hundar oavsett ras.

HÄLSNING (Socialitet inkl undergivenhet)

Hälsning ger en uppfattning om hur social hunden är gentemot främmande människor. Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar, om den kanske är mycket undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte känner och dess agerande vid ett möte är delvis beroende på rastillhörighet men också på individens egen personlighet. Raser som avlats för ett självständigt arbete visar kanske inte samma engagemang i kontakten med människor som de raser där ett bra samarbete varit en förutsättning för att hunden ska fungera väl inom sitt område. En hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar också in.

FP= främmande person (Moment 1) NP= närmande person

I moment 1 hälsar hunden på en främmande person, i moment 6 gäller det för hunden att omvärdera intrycket av en människa som först uppträtt förklädd och kanske en aning skrämmande, men som sedan demaskeras och tar kontakt med hunden.

För Cane Corso kan vi se att rasens medelvärde för hälsning ligger på ca 2.8. Värdet indikerar en hundras som hälsar med viss intensitet och under relativt begränsad tid. I den subjektiva, sammanfattande beskrivningen som görs vid beskrivningens slut ligger omdömet för hur ”glad i främmande människor” rasen är i hälsningssituationen på en liknande nivå.

Ett antal hundar hälsar inte alls. I moment 1, främmande person, ligger majoriteten av hundarnas hälsningsbeteende på skalornas nedre hälft. Tiden för hälsning på främmande person visar en jämn fördelning men notera särskilt den höga stapeln för maxvärdet 4.6-5.Värdet indikerar en hund som vill umgås under längre tid, dvs hälsar aktivt under momentets hela faser. En någorlunda liknande spridning syns för hälsningen i moment 6, närmande person, men här finns ett större antal hundar som hälsar med högre intensitet. Det skulle kunna förklaras av att hundarna upplevt en känsla av osäkerhet när den närmande personen går emot dem, något som förbyts i lättnad när personen demaskeras.

 

För de 27 importhundarna förefaller intresset för hälsning i stort sett följa mönstret för den svenskfödda populationen. Dock är det färre som hälsar under lång tid på den främmande personen. Antalet beskrivna importerade hundar är lågt varför resultaten bör tolkas med viss försiktighet.

Ett fåtal hundar visar tecken på undergivenhet. Undergivenhet kan ses som ett uttryck för litenhet och ofarlighet i syfte att avväpna en annan, potentiellt farlig, individ. Den undergivna attityden kan även ses som en vilja att bli accepterad och omhändertagen av den andra parten. För hundar som ligger på diagrammets högsta värde kan undergivenheten utgöra ett utslag av oro/osäkerhet. Undergivenheten kan i dessa fall vara en strategi som hunden väljer för att hantera situationen vid t ex hälsning.

 

LEKINTRESSE (inkl förarkontakt)

Lekintresse tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål, dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Både förare och testledare leker med hunden. Momentet har flera syften, bland annat att dokumentera lusten till föremålslek men även hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresse för föremål och viljan att leka med föraren. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser. Inte alla är roade av t ex kamplekar, det vill säga att konkurrera om ett föremål, medan andra uppskattar det mera. Förarkontakt beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera sig med denne i leken.

Hundar av rasen Cane Corso leker gärna med sin egen favoritleksak, något mindre med den standardiserade BPH-leksaken (= ny leksak). Dragkampsintresset ligger under skalans mittvärde. Relativt få Cane Corso väljer att involvera förare/testledare i leken. Detta är något de har gemensamt med många andra raser.

    

Det faktum att Cane Corson hellre leker mer med sin egen leksak skulle kunna bero på att leken är kopplad till en etablerad ”överenskommelse” mellan hunden och ägaren som bygger på igenkänningseffekten när ett föremål tas fram som signalerar att ”nu ska vi leka!” Ett för hunden nytt, oprövat föremål väcker inte samma förväntan.

Ungefär 30 % av hundarna visar inget som helst intresse för dragkamp med BPH-leksaken (spengummit). Orsakerna kan i huvudsak vara två: hunden är ointresserad av den lekformen eller osäker inför den sociala utmaning som dragkampen innebär eller också en kombination av de båda. Stapeldiagrammet för lekintresse föraren visar att majoriteten av hundarna inte är intresserade av att blanda in sin förare i leken.

 

De importerade hundarna följer i stort sett samma mönster som för de svenskfödda. Vi kan dock se att dragkampsintresset är mindre hos de importerade.

MATENGAGEMANG (inkl förarkontakt)

Hundar som har ett lagom stort intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningssituation. En hund som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger för att nå den eftertraktade belöningen. Förarkontakt beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare. Hunden kan t ex söka stöd och uppbackning hos föraren när den ställs inför ett problem som den inte kan lösa själv. I moment 3 Matintresse väljer vissa hundar att ta kontakt med sin förare när de inte lyckas öppna burken med godis.

 

NYFIKENHET

Att få en uppfattning om en hunds nyfikenhet är ofta en viktig del av en mentalbeskrivning. Nyfikenhet är en värdefull egenskap hos den hund som ska utbildas i någon form. Nyfikenhet innebär att hunden har drivkraft att utforska sin omgivning och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämd, kommer nyfikenheten väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen att komma över den.

  

Spindeldiagrammets medelvärde för Cane Corso visar en ras med en nyfikenhetsnivå en bit under skalans mittvärde vid en visuell, hastigt uppdykande överraskning. Vid skramlet i trumman ligger nyfikenhetsnivån på skalans mittvärde.

När det gäller överrasknings- och skrammelnyfikenhet visar stapeldiagrammet att det finns en stor variation mellan hundarna. Cirka 45 % av de svenskfödda hundarna, och ca 60 % av importerna, befinner sig på skalans lägre värden (1-2) för nyfikenhet vid överraskning. Vid momentet Skrammel ökar hundarnas nyfikenhet.

En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd, vilket hindrar den från att gå fram utan hjälp från föraren, dels kan den bottna i ett mer balanserat ointresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig.

I beteendegruppen nyfikenhet finns även skottaktivitet, som kanske egentligen mer kan beskrivas som en förväntan hos hunden. Enligt spindeldiagrammet ligger rasen under skalans medelvärde. Detta bekräftas av stapeldiagrammet. 

 

De allra flesta Cane Corso (sv och imp) befinner sig på skalans nedre halva, det vill säga deltar i beskrivningen, men ett antal hundar finner det intressantare att undersöka saker runtomkring.

 

RÄDSLA/OSÄKERHET

En allmänt osäker eller ängslig hund lever med en beredskap på att något otrevligt ska inträffa. Motsatsen är hunden med stor självsäkerhet som uppträder på ett tryggt, balanserat sätt och som utstrålar att den har läget under kontroll. Mellan dessa två ytterligheter finns många nivåer av både trygghet och ängslan/oro. Specifika rädslor är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan vara miljörädslor som gör hunden obekväm, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller rädd för att gå på vissa typer av underlag. Sociala rädslor riktar sig framför allt mot människor och en generell rädsla för människor är ofta ärftligt betingad, precis som många andra beteenden.

  

BPH avser att beskriva både social rädsla och miljörädslor. Spindeldiagrammets medelvärde visar att det för beskrivna hundar inom rasen endast förekommer ett lågt mått av rädsla/osäkerhet. Rasens profil sticker ut något vid armen för överraskningsflykt men värdet är fortfarande att betrakta som relativt lågt. Utöver hur mycket hunden flyr, det vill säga avståndsreglerar, ingår också tid till kontroll i denna spindelarm. Tid till kontroll beskriver hur lång tid det tar för hunden att återgå till ett neutralt känsloläge efter en kanske lite skrämmande/överraskande upplevelse. Ett högt värde i den här spindelarmen kan alltså genereras av respektive flyktbeteende eller tid till kontroll, eller av båda tillsammans.

I den sammanfattande beskrivningen ligger uppskattningen av rasens trygghet i nära överensstämmelse med vad spindeldiagrammets värden indikerar. Sammanfattningens definition av trygg lyder ”Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt”.

 

Majoriteten visar inga rädslor i sammanhanget dock visar cirka 20 % hundarna någon grad av oro i moment 1 och 6. Något lägre andel visa avståndstagande. Vi kan inte utläsa av stapeldiagrammen om det rör sig som samma hundar som visar både oro och avståndstagande.

  

Förarbundenhet visar hundens reaktion i en situation där testledaren tar den med för en kort promenad. Kanske vägrar hunden att ens lämna sin ägare, kanske följer den motvilligt med testledaren men strävar tillbaka och visar tydliga tecken på att känna sig obekväm, rentav otrygg. För Cane Corsos del kan vi se att de allra flesta hundarna (sv och imp) inte har några betänkligheter alls mot att följa testledaren en bit bort från matte eller husse. 

Hur orolig en hund blir vid en överraskande händelse och hur långt den avståndsreglerar/flyr beskrivs i moment 4 där en målad silhuett av en person i halvfigur hastigt dyker upp. Vi kan konstatera att det finns stor variation mellan hur mycket hundarna avståndsreglerar/flyr. Cirka 30 % av hundarna återfinns på övre halvan, det vill säga avståndsreglerar påtagligt/upprepade gången alt. behöver lång tid på sig för kontroll (det vill säga hur lång tid hunden behöver på sig för att återgå till ett neutralt känsloläge vilket också ingår i denna parameter). Notera även att ca 20 % av hundarna befinner sig på skalans mittvärde dvs avståndsreglerar i viss omfattning alt. behöver viss tid för kontroll.

 

Stapeldiagrammet för överraskningsoro skulle också kunna rubriceras passiv oro. Vi ser att den här formen av rädsleuttryck, där hunden blir stillastående, är relativt ovanlig hos Cane Corso.

I skrammelflykt ser vi mindre reaktioner hos hundarna än i överraskningsflykt. Det vill säga antingen avståndsreglerar hundarna mindre och/eller har kortare tid till kontroll. Också i detta moment är den passiva oron (skrammeloro) liten hos den beskrivna Cane Corso-populationen.

Hundar av rasen, i de fall de blir överraskade/skrämda, vanligen avståndsreglerar framför att låta oron ta sig uttryck som passivt stillastående. Bilden är likartad för svenskfödda och importerade hundar. Det stora flertalet visar ingen, eller obetydlig, osäkerhet för att gå på ett annorlunda underlag, men också i detta moment finns det hundar som utgör undantag och inte känner sig bekväma i situationen. När vi kommer till den sammanfattande beskrivningen, dvs beskrivarens subjektiva uppfattning upplevs rasen som relativt trygg i momentet.

 

De flesta Cane Corso som genomgår BPHs moment ”skott” reagerar inte med osäkerhet/obehag, men som vi ser på staplarna är ett antal hundar skottberörda. Skottmomentet är frivilligt och hundägaren/föraren bestämmer själv om hunden ska göra det.

HOT/AGGRESSIVITET

Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör ofta ett naturligt inslag i hundens beteenderepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller omvärld. Det är därför viktigt att hundar med överdrivna aggressioner identifieras och att BPH-beskrivaren påtalar ägarens ansvar för att komma till rätta med ett eventuellt aggressionsproblem.

FP= främmande person (Moment 1) NP= närmande person (Moment 6)

BPH-beskrivningen visar att för Cane Corsons (sv och imp) del föranleder en främmande person (moment 1) varken att hunden hotar eller uppträder aggressivt. Däremot ger den s k närmande personen (förklädd och med avvikande rörelsemönster, moment 6) upphov till ett viss mått av hotfullhet. Vid moment 4, visuell överraskning (Offensiv reaktion vid överraskning och Hotfullhet överraskning), ligger medelvärdet för hotreaktionerna på en låg nivå.

   

Cane Corson inte visar hotfullhet mot en främmande person som vill hantera den och umgås. Inte heller importerna (de 27 som är beskrivna) visade något mått av hotfullet för främmande person. Betydligt större variation ses i hotfullhet mot en närmande person (moment 6), där förvisso den högsta stapeln är hundar som inte uppvisat någon hotfullhet, men där det också finns Cane Corso utmed hela skalan. Mönstret för de importerade hundarna överensstämmer med de svenskas.

De hundar som hamnar på skalans högsta värde kan göra det av två anledningar: Antingen visar de en mycket kraftig reaktion – de blir riktigt arga – eller också visar de måttliga hotbeteenden vid upprepade tillfällen.

Imponerbeteende är detta ett beteende som ett antal hundar av rasen använder sig av. I förhållande till många andra BPH-beskrivna raser är beteendet mer frekvent hos Cane Corso. I detta känsloläge förefaller det som om hunden försöker imponera och sända ett, jämfört med vid hotfullhet, ”tystare” budskap till den andra parten om den egna förmågan att trappa upp konflikten. Imponerbeteende tar sig ofta uttryck som stel kropp, höjd stilla svans och stirrande mot den andra parten. Vid närkontakt med den andra parten (som i moment 1 och moment 6), kan det även inkludera försök att kontrollera och fysiskt mäta sig med motparten.

Offensiv reaktion avser att beskriva hur benägen en hund är att avancera framåt med en hotfull attityd de första sekunderna efter att den blivit överraskad/överrumplad (moment 4). Här visar stapeldiagrammet att de allra flesta hundar inte väljer den strategin. Stapeldiagrammet hotfullhet överraskning beskriver hur hotfull hundens attityd är genomgående under moment 4. Variationen är här större. Huvuddelen av hundarna visar dock ingen eller låg hotfullhet, det gäller både de importerade och svenskfödda hundar.

Den sammanfattande beskrivningen är beskrivarens subjektiva bild av Cane Corso under respektive moment. Ur ett socialt perspektiv upplevs beskrivna hundar inom rasen som förhållandevis glada i människor och trygga i umgänget. I moment 6, där figuranten närmar sig hunden i rock och slokhatt, upplevs att hundar av rasen kan visa hotfullhet i måttlig omfattning.

Om vi istället väljer att fokusera på de delar av BPH som beskriver mer miljöbetingade reaktioner (överraskning, skrammel och underlag) så uppfattas rasen som förhållandevis trygg och nyfiken med en låg grad av hotfullhet. Även under skottmomentet är rasen trygg. Under föremålsleken och matmomentet upplevs hundarna som relativt energiska och lekfulla.

Cane Corso upplevs inte som särskilt ljudlig, få hundar reagerar med skall eller gnäll under beskrivningens delar där det inte kan förväntas. Många av hundarna har enligt uppfattningen hos beskrivarna en positiv attityd, med andra ord en allmänt glad inställning till livet. Cane Corso tolkas också som ganska energisk, det vill säga vaken och alert. Rasen uppfattas inte som arg, i princip inga hundar reagerar med hot eller aggression under beskrivningens delar där det inte kan förväntas.

De importerade hundarnas beteende överensstämmer i huvudsak med den svenskfödda populationens.

  

FAKTORER ATT TÄNKA PÅ

En hund som t ex hälsar lite, rentav undviker hälsande, och dessutom reagerar med undvikandebeteende och/eller passiv oro kan antas vara socialt osäker, medan en hund som inte är intresserad av att hälsa men i övrigt inte uppvisar avståndsökande beteenden mycket väl kan vara både självsäker och trygg.

Avseende rasen cane corso ses inga oroväckande kopplingar mellan olika beteendegrupper. Detta utesluter inte att det för enskilda individer kan förekomma olyckliga kopplingar beteendegrupperna emellan.

Att mentalbeskriva hundar, för Cane Corsons vidkommande genom BPH, är ett sätt att försäkra sig om att populationen har de önskade egenskaperna men ger också ett verktyg i arbetet med att förbättra det som upplevs som mindre eftersträvansvärt.

Ett fortsatt arbete från klubbens håll med att stimulera och uppmuntra hundägare att beskriva sina hundar ger ytterligare värdefull information och ökar säkerheten i bilden av rasens mentalitet.

bottom of page